top of page
Podmínky používání

 

 

Vítejte na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání této webové stránky souhlasíte s dodržováním následujících podmínek používání, které společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů řídí vztah společnosti Prague Glow Golf a Vámi.

 

Pojem "Prague Golf Glow" “PGG” nebo "JMNC Golf s.r.o." nebo "my" nebo se vztahuje na majitele webových stránek. Pojem "vy" se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránkách.

 

Používání této webové stránky se řídí těmito podmínkami používání:

 

Obsah stránek tohoto webu je pro vaše obecné informace a pouze pro použití. To se může změnit bez předchozího upozornění.

Ani my, ani žádná třetí strana poskytnout žádnou záruku nebo záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, úplnost nebo vhodnost nebo informace a materiály k dispozici, nebo nabízené na těchto internetových stránkách pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my se výslovně vylučují odpovědnost za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.

 

Vaše používání jakýchkoliv informací nebo materiálů na těchto stránkách je zcela na vlastní nebezpečí, za které neneseme žádnou odpovědnost. Je vaší vlastní zodpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky odpovídaly specifickým požadavkům.

 

Tato webová stránka obsahuje materiál, který je ve vlastnictví nebo v licenci PGG. Tento materiál obsahuje, ale není omezen pouze na, design, rozvržení, hledat, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázáno jinak než v souladu s autorským právem, která je součástí těchto obchodních podmínek.

 

Všechny ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou ve vlastnictví, nebo licencované pro provozovatele, jsou uznány na internetových stránkách.

 

Neoprávněné použité těchto webových stránek může dát nárok na náhradu škody a / nebo může být trestný čin.

Čas od času se tyto webové stránky mohou také obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí poskytnout další informace. To neznamená, že jsme odpovědni za obsah jiných webových stránek.

Nesmíte vytvořit odkaz na tuto webovou stránku z jiné webové stránky nebo dokumentu bez předchozího písemného souhlasu Prague Glow Golf.

 

Vaše používání těchto webových stránek a veškeré spory vzniklé z takového použití webových stránek podléhají právnímu řádu České republiky.

© 2014 - 2016 by  JMNC. All rights reserved.

Disclaimer                                       Privacy Policy

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

Provozní řád půjčovny

I. Základní ustanovení

1. Smlouva o nájmu movitých věcí se uzavírá podle § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

JMNC Golf s.r.o., Opatovická 18, Praha 1, IČO: 03159396, DIČ: CZ03159396 (dále jen pronajímatel)

2. Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti pronajíimatele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o nájmu věcí movitých (dále jen: „nájemce“).

II. Vlastnictví

2.1 Pronajímatel je vlastníkem movitých věcí (dále jen „hry, her“) půjčovny.

2.2 Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá hry dle objednávky nájemce.

III. Výpůjční doba

3.1 Hry se půjčují na dobu sjednanou. Výpůjční doba začíná okamžikem vyzvednutím výpůjčky případně jejím dodáním na určenou adresu. Výpůjční doba končí uplynutím doby sjednané.

3.2 Prodloužení smlouvy je možné před ukončením sjednané doby po vzájemné dohodě. Prodloužení výpůjční doby není automatické a není vymahatelné.

3.3 Pokud nájemce nevrátí vypůjčené hry včas, bude mu účtována pokuta ve výši 100Kč za každý den prodlení.

IV. Kauce a půjčovné

4.1 Před vypůjčením hry je nájemce povinen složit kauci ve výši 1000Kč. Tuto kauci může složit na provozovně buď hotově, nebo formou karetní blokace (předautorizace).

4.2 Bude-li hra vrácena v kratší době, než bylo sjednáno, má pronajímatel přesto právo na půjčovné v plné výši.

4.3 Dojde-li v průběhu vypůjčení k poškození nebo zničení hry bez zavinění pronajímatele (nikoli v důsledku běžného opotřebení), je nájemce povinen uhradit způsobenou škodu. V případě ztráty nebo poškození neumožňující běžné používání hry hradí nájemce plnou cenu dané hry či náklady na znovupořízení. Tato částka mu bude stržena ze složené kauce.

4.4 Nájemce je povinen vrátit půjčené hry do provozovny půjčovny nebylo-li dohodnuto jinak.

V. Práva a povinnosti nájemce

5.1 Nájemce plně odpovídá za půjčenou hru, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a suchu.

5.2 Nájemce neprovádí žádné úpravy hry, které by mohly znehodnotit hru nebo její části bez souhlasu pronajímatele. 

5.3 Nájemce si půjčuje veškeré hry na své vlastní riziko, pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním zapůjčených her.

5.4 Nájemce je povinen vrátit zapůjčenou hru ve sjednané době.

VI. Práva a povinnosti pronajimate

6.1 Pronajimatel má povinnost zkontrolovat hru před vydáním nájemci.

6.2 Pronajimatel má povinnost předat hru nájemci ve stavu způsobilém k užívání.

6.3 Pronajimatel má povinnost hru zkontrolovat při jejím vracení.

VII. Zákaznický účet

7.1 Vypůjčení her je podmíněno podepsáním smlouvy o výpůjčce.

7.2 Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřebu pronajímatele v souladu platnými předpisy GDPR.

7.3 Pronajimatel má právo před první výpůjčkou nájemce ověřit jeho totožnost pomocí platného osobního dokladu nájemce.

 VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu půjčovny.

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 23.9.2020.

Operating rules of the rental company

I. Basic provisions

1. The contract on the lease of movables is concluded in accordance with § 663 et seq. Act No. 40/1964 Coll., Civil Code, as amended

JMNC Golf s.r.o., Opatovická 18, Prague 1, IČO: 03159396, DIČ: CZ03159396 (hereinafter only the landlord)

2. These Operating Rules regulate the mutual rights and obligations of renting and natural persons who enter into a contract for the lease of movable property (hereinafter: "lessee").

II. Ownership

2.1 The Lessor is the owner of the movables (hereinafter referred to as "games, hers") of the rental company.

2.2 Based on this contract, the Lessor leases the games according to the Lessee's order.

III. Borrowing period

3.1 Games are lent for the agreed period. The loan period begins when the loan is collected or determined by delivery to the specified address. The loan period ends at the end of the agreed period.

3.2 Extension of the contract is possible before the end of the unified period by mutual agreement. The extension of the loan period is not automatic and is not enforceable.

3.3 If the tenant does not return the borrowed games on time, he will be charged a fine of CZK 100 for each day of sale.

 

 

IV. Deposits and rentals

4.1 Before renting the game, the tenant is obliged to pay a deposit of CZK 1,000. This deposit can be paid at the establishment either in cash or in the form of a card block (pre-authorization).

4.2 If the game is returned in a shorter time than agreed, the lessor is still entitled to the full rental fee.

4.3 If during the rental the game is damaged or destroyed through no fault of the landlord (not as a result of normal wear and tear), the tenant is obliged to compensate the damage caused. In the event of loss or damage that does not allow normal use of the game, the tenant pays the full price of the game or the cost of repurchase. This amount will be deducted from his deposit.

4.4 The Lessee is obliged to return the borrowed games to the rental premises, unless otherwise agreed.

V. Rights and obligations of the lessee

5.1 The Lessee is fully responsible for the borrowed game, he is obliged to take care of it so that it is not damaged or destroyed, to keep it clean and dry.

5.2 The Lessee does not make any modifications to the game that could devalue the game or its parts without the consent of the lessor.

5.3 The Lessee borrows all games at its own risk, the Lessor does not bear any responsibility for damage to the health and property of the Lessee or third parties caused in connection with the use of borrowed games.

5.4 The Lessee is obliged to return the borrowed game within the agreed time.

VI. Lease rights and obligations

6.1 The Lessor is obliged to check the game before releasing the Tenant.

6.2 The Lessor is obliged to hand over the game to the Tenant in a condition suitable for use.

6.3 The Lessor is obliged to check the game when returning it.


VII. Customer's account

7.1 Borrowing of games is conditioned by signing a loan agreement.

7.2 The Lessee agrees to the processing of personal data for the needs of the Lessor in accordance with the applicable regulations of the GDPR.

7.3 The Lessor has the right to verify his identity using the lessee's valid identity document before the Lessee's first loan.

VIII. Final Provisions

8.1 The Lessor reserves the right to change the operating rules of the rental.

 

 

These operating rules take effect on 23.9.2020.

things to do prague, fun in prague, prague weekend, october in prague, escape game prague, escape room prague, prague escape room, prague escape game

bottom of page