top of page
Podmínky používání

 

 

Vítejte na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání této webové stránky souhlasíte s dodržováním následujících podmínek používání, které společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů řídí vztah společnosti Prague Glow Golf a Vámi.

 

Pojem "Prague Golf Glow" “PGG” nebo "JMNC Golf s.r.o." nebo "my" nebo se vztahuje na majitele webových stránek. Pojem "vy" se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránkách.

 

Používání této webové stránky se řídí těmito podmínkami používání:

 

Obsah stránek tohoto webu je pro vaše obecné informace a pouze pro použití. To se může změnit bez předchozího upozornění.

Ani my, ani žádná třetí strana poskytnout žádnou záruku nebo záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, úplnost nebo vhodnost nebo informace a materiály k dispozici, nebo nabízené na těchto internetových stránkách pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my se výslovně vylučují odpovědnost za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.

 

Vaše používání jakýchkoliv informací nebo materiálů na těchto stránkách je zcela na vlastní nebezpečí, za které neneseme žádnou odpovědnost. Je vaší vlastní zodpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky odpovídaly specifickým požadavkům.

 

Tato webová stránka obsahuje materiál, který je ve vlastnictví nebo v licenci PGG. Tento materiál obsahuje, ale není omezen pouze na, design, rozvržení, hledat, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázáno jinak než v souladu s autorským právem, která je součástí těchto obchodních podmínek.

 

Všechny ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou ve vlastnictví, nebo licencované pro provozovatele, jsou uznány na internetových stránkách.

 

Neoprávněné použité těchto webových stránek může dát nárok na náhradu škody a / nebo může být trestný čin.

Čas od času se tyto webové stránky mohou také obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí poskytnout další informace. To neznamená, že jsme odpovědni za obsah jiných webových stránek.

Nesmíte vytvořit odkaz na tuto webovou stránku z jiné webové stránky nebo dokumentu bez předchozího písemného souhlasu Prague Glow Golf.

 

Vaše používání těchto webových stránek a veškeré spory vzniklé z takového použití webových stránek podléhají právnímu řádu České republiky.

© 2014 - 2016 by  JMNC. All rights reserved.

Disclaimer                                       Privacy Policy

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

BLACK LIGHT MINIGOLF

kulečník & arkádové hry & stolní hry

Obchodní podmínky pro e-shop
Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).
Definice
V těchto Obchodních podmínkách.
„E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.praguegolfandgames.com nebo www.deskabar.com, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
„Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
„Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
„Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„Provozovatel“ znamená společnost JMNC Golf s.r.o., IČO: 03159396, se sídlem Opatovická 18, Praha 1;
„Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
„Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
„Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
„Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
„Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
„Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.
Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Opatovická 18, Praha 1.
Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj. digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
Proces uzavření Smlouvy
Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Koupit“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Koupit“.
Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
Kupní smlouva
Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
Uživatelský účet
Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 14 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.
Reklamační řád
Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav  určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
Ochrana osobních údajů
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.praguegolfandgames.com/ochrana-osobnich-udaju
Užívání E-shopu
Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
V případě  porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.
Prohlášení Provozovatele
Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakt.
Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky
Rozhodné právo
Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
Účinnost
Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 8. října 2020.

Business conditions for e-shop
Mutual rights and obligations of users and operators, in particular the rights and obligations arising from purchase contracts, and trading in business conditions (hereinafter referred to as "Business Conditions").
Definition
In these Terms and Conditions.
"E-shop" means a computer program - an Internet application that is available on the Internet through the Internet addresses www.praguegolfandgames.com or www.deskabar.com, whose main functionality is the display, selection and ordered goods by the User;"Purchase contract" means a purchase contract in the sense of the provisions of § 2079 et seq. Of the Civil Code concluded between the Operator as the seller and the User as the buyer through the E-shop;
“Shopping Cart” means a part of the E-shop, which is automatically generated by the activation of the relevant functions by the User within his actions in the user environment of the E-shop, in particular by adding or removing Goods and / or changing the quantity of selected Goods;
“Civil Code” means Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, as amended;
“Operator” means the company JMNC Golf s.r.o., Company Identification Number: 03159396, with its registered office at Opatovická 18, Prague 1;
"Access data" means a unique login name and the associated password entered by the User into the E-shop database during Registration;
"Registration" means the electronic registration of the User in the E-shop database, by filling in at least the mandatory registration data in the user interface of the E-shop and the Access Data and their subsequent storage in the E-shop database;
"Consumer" means the User - a person who, outside the scope of his business activity or outside the scope of independent performance of his profession, enters into an Agreement with the Operator or otherwise deals with him;
"User" means any legal or natural person who uses the E-shop;
"User Account" means the part of the E-shop that is set up for each User by Registration (ie it is unique for each User) and made available after entering the Access Data;
"Goods" means an item offered by the Operator for sale to the User through the E-shop and, if offered for the Goods, a license to use this item;
Information for Consumers before concluding a contract
The operator enters into contracts, the subject of which is the provision of services, and contracts according to which copyrighted digital content is delivered on CD / DVD, possibly. another carrier.
With regard to the price of the Goods and transport costs and other fees, the following applies:
In the case of license agreements concluded for an indefinite period, the price of the license is agreed for the entire period of licensing, unless otherwise stated.
The prices of the provided goods, provided services and licensed content are listed on the website with and without VAT, including all fees stipulated by law, however, the costs of delivery of goods or services vary according to the chosen method and transport provider and method of payment. The agreed price does not include any payments, fees or other rewards that the User must spend on services provided by third parties in connection with the payment of the agreed price; such costs are paid exclusively by the User.
In the event of withdrawal from the contract, the Consumer shall bear the costs associated with the return of the Goods, and in the case of a contract concluded by means of distance communication, the cost of returning the Goods if the goods cannot be returned by ordinary mail.
In the event that the subject of the contract will be the delivery of digital content that will not be delivered on a tangible medium, the Consumer expressly agrees that this content will be delivered before the expiry of the statutory period for withdrawal from the contract.
Withdrawal from the contract applies that:
Pursuant to the provisions of Section 1829, Paragraph 1 of the Civil Code, the Consumer has the right to withdraw from the Purchase Agreement within fourteen (14) days of receipt of the Goods. In the event that the subject of the Purchase Contract is several types of Goods or the delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery of the Goods. Withdrawal from the Purchase Agreement must be sent to the Operator (as the seller) within the period specified in this paragraph.
Withdrawal from the contract should be sent at your expense to the Operator at Opatovická 18, Prague 1.
The Consumer is obliged to return them to the Operator without undue delay, no later than within 14 days from the date of withdrawal from the given Purchase Agreement, or to hand them over at the address of the Operator's establishment or registered office. The deadline is considered to be observed even if the Goods are sent to the Operator no later than the last day of the above deadline.
The consumer cannot withdraw from the contract:
on the provision of services which the Operator has fulfilled with the prior express consent of the Consumer before the expiry of the period for withdrawal from the contract;
on the supply of an audio or video recording or a computer program, ie digital content on a tangible medium, if it has broken its original packaging;
on the delivery of digital content, if it was not delivered on a tangible medium and was delivered with the prior express consent of the consumer before the expiry of the withdrawal period;
The consumer is obliged to pay a proportionate part of the price in the event of withdrawal from the contract, the subject of which is the provision of services and the performance of which has already begun.
If the Consumer withdraws from the Purchase Agreement, he is obliged to provide in writing the number of his bank account for the return of the purchase price for the Goods, which may be reduced, if legal reasons are met.
If the Consumer withdraws from the Purchase Agreement regarding the Goods, which he returns to the Operator damaged and / or worn, especially if the original markings of the Goods (ie labels, stickers, etc.) are removed, the Consumer is obliged to reimburse the Operator for the costs of restoring the Goods.
The form for withdrawal from the Purchase Agreement forms Annex No. 1 to these Business Conditions.
The Consumer is liable to the Operator for the reduction of the value of the Goods as a result of handling these goods in a manner other than that which is necessary to become acquainted with the nature and properties of the Goods, including their functionality.
The operator does not use the possibility of out-of-court settlement of consumer complaints. It is possible to lodge a complaint with a supervisory or state supervisory authority. The Czech Trade Inspection Authority handles out-of-court consumer complaints in the manner and under the conditions stipulated by the relevant legal regulations.
The process of concluding the Contract
Through the E-shop, the Operator offers Users the conclusion of a Purchase Agreement. The offer for concluding the Purchase Agreement by the Operator is the display of the button marked "Buy" in the user interface of the E-shop.
Clicking on the given button with the designation "Buy" is considered to be the unconditional acceptance of the Operator's offer to conclude the Purchase Agreement pursuant to paragraph 3.1 of these Business Conditions.
The Purchase Agreement is concluded by unconditional acceptance of the offer pursuant to paragraph 3.2 of these Business Conditions.
The Contract is concluded when the electronic information about the click on the button in the sense of paragraph 3.2 by the User reaches the server where the E-shop is installed via the Internet.
The user undertakes to fill in the relevant text fields in the user environment of the E-shop with true and complete data, in particular his e-mail address, identification data and, if applicable, delivery address. The User acknowledges that the Operator will reasonably consider the data entered by him to be correct and complete and is not entitled to check the entered data.
The Operator will send the User an e-mail message on the conclusion of the Purchase Agreement, to the e-mail address entered by the User in the appropriate field in the user environment of the E-shop.
All Goods presented within the user environment of the E-shop are for information only and the Operator is not obliged to enter into an Agreement regarding these Goods. The provisions of § 1732 para. 2 of the Civil Code shall not apply.Kupní smlouva

By concluding the Purchase Agreement, the following provisions enter into force:
The User buys from the Operator the Goods that the User has chosen in the user environment of the E-shop by adding them to the Shopping Cart, in the quantity that the User has chosen and / or set for the Goods in the user environment of the E-shop, and the User undertakes to pay the Operator. for the given goods the price which is stated for such Goods in the user environment of the E-shop.
The Operator has the right to withdraw from the Purchase Agreement until the moment of sending the Goods to the User, for any reason or without stating a reason. The legal action of the Operator consisting in notifying the User that he cannot deliver the Goods ordered by him is also considered a withdrawal from the Purchase Agreement.
The Operator is entitled to request the User to confirm the order at any time and until it receives the order confirmation from the User, it is entitled to delay the sending of the Goods to the User.
The method of packaging the Goods is determined exclusively by the Operator; the provisions of § 2097 of the Civil Code are hereby excluded.
The User is obliged to pay the Operator the costs associated with the packaging and delivery of the goods to the User, in the amount specified for the order in the user environment of the Portal.
The User has the right to choose from the options displayed to the User in the user environment of the E-shop the method of payment of the purchase price for the Goods and any other monetary benefits to the Operator.
If any of the payment methods contains information on the costs of making such a payment, the User is obliged to bear the costs of making such a payment, which are listed for the payment in the user environment of the E-shop.
The Operator reserves the ownership right to the Goods, which is the subject of the Purchase Agreement, until the full payment of the purchase price for the Goods by the User.
The Operator undertakes to deliver the Goods to the User within a reasonable period of time from the conclusion of the Purchase Agreement. All deadlines for delivery of the Goods listed in the user interface of the E-shop are for guidance only.
Upon request, the Operator will send the User a tax document - invoice in electronic form, to the User's email address entered during the order in the User Environment of the E-shop.
If the Operator together with the Goods provides a gift to the User, the gift contract between the User and the Operator is concluded with the untying condition that if the Purchase Agreement expires (eg for withdrawal from the Purchase Agreement), the gift contract expires immediately from the beginning together with the Purchase Agreement and the User is obliged to return the provided gift together with the goods to the Operator.
The Operator provides the User with a warranty on the Goods if the warranty period is stated for the given Goods in the user environment of the E-shop, for the period of the stated warranty period, while the said warranty applies only to the Consumer.
The User is entitled to exercise the right to withdraw from the contract and the right from defective performance with the Operator at the address of its registered office or establishment. The moment of claim is considered to be the moment when the Operator received the claimed Goods from the User.
If it is stated within the user environment of the E-shop that the Goods are used, the User buys the Goods in the used condition, including the stated defects of such Goods.
Risk of loss, damage and / or destruction of the Goods which are the subject of the Purchase Agreement. passes to the User, who is the Consumer, at the moment of taking over the goods by the User.
The risk of loss, damage and / or destruction of the Goods that are the subject of the Contract passes to the User, who is not a Consumer, at the moment of taking over the goods by the User.User account
The User has the right to establish a User Account by Registration.
The User is obliged to enter the Access Data before entering the User Account.
The identification data of the User entered during Registration are considered to be the data entered when ordering each Goods that the User makes after logging in to his User Account.
The User may not provide Access Data or any other access to the User Account to third parties. The user is obliged to take all reasonable measures to keep them confidential. The User is fully responsible for the unauthorized use of these access data or the User Account and for the damage thus caused to the Operator or third parties. In the event of loss, theft or other violation of the right to use these passwords, the User is obliged to notify the Operator immediately. The Operator shall provide the User with new access data within a reasonable period of time.
In the case of User Registration, the conditions of the provisions of § 1752 paragraph 1 of the Civil Code are met and the Operator is entitled to unilaterally change these Business Conditions; the change will be notified to the User via the E-shop and / or by an e-mail message to the User's e-mail address entered in the E-shop database. The User has the right to refuse the change of the Business Conditions within 14 days from the first login to the User Account after notification of the change of the Business Conditions (if delivery via E-shop) or from the delivery of the e-mail message to the User's e-mail box. if delivered by e-mail) and the obligation to terminate for this reason within 14 days' notice, which the contracting parties agree to be sufficient to procure similar services from another supplier.

Complaints Procedure
The Operator is responsible to the Consumer that the Goods are free from defects upon receipt.
If the Goods contain defects, the Consumer has the right to request the delivery of new Goods without defects, unless this is disproportionate due to the nature of the defect, but if the defect concerns only a part of the Goods, the Consumer may only request replacement of the part; if this is not possible, he has the right to withdraw from the Purchase Agreement.
The Consumer has the right to deliver new Goods or replace a part even in the case of a remediable defect, if he cannot use the Goods properly due to the recurrence of the defect after repair or due to a larger number of defects. In such a case, the Consumer has the right to withdraw from the Purchase Agreement.If the Consumer does not withdraw from the Purchase Agreement or does not exercise the right to deliver new Goods without defects or to replace its components or to repair the Goods, he may request a reasonable discount. The Consumer is entitled to a reasonable discount even if the Operator cannot deliver new Goods without defects, replace its part or repair the Goods, as well as if the Operator does not remedy the situation within a reasonable time or would arrange significant difficulties for the Consumer.
The right to defective performance does not belong to the Consumer if the Consumer knew before taking over the Goods that the Goods were defective, or if the Consumer himself caused the defect.
The Operator's liability for defects in the Goods does not apply to wear and tear of the Goods caused by its normal use, for Goods sold at a lower purchase price for a defect for which a lower purchase price was agreed, for used Goods for a defect corresponding to the degree of use or wear the Goods had when taken over by the Consumer. , or if it follows from the nature of the Goods.
If a warranty is provided on the Goods, the Consumer has the right to claim liability for defective performance during the warranty period.
At the request of the Consumer, the Operator is obliged to provide the Consumer with a warranty card. If the nature of the Goods allows it, it is sufficient to issue the Consumer a proof of purchase of the Goods instead of the warranty card, containing data that must contain data such as the warranty card. The warranty card must contain the name and surname, name or business name, ID number and registered office of the Operator.
In the event that the Consumer exercises his right to eliminate defects of the Goods by repairing the Goods, for which the entrepreneur is designated for warranty repairs different from the Operator, whose registered office or place of business is in the same place as in the case of the Operator or in a place closer to the Consumer. The consumer has the right to warranty repair at this entrepreneur.
Complaints about the Goods, including the elimination of defects in the Goods, must be settled without undue delay, no later than 30 days from the date of the complaint, unless the Operator and the Consumer agree on a longer period. After this period, the Consumer has the same rights as if it were a material breach of the Contract.
The period for settling a complaint is stopped if the Operator has not received all the documents necessary for settling the complaint, until the documents are delivered.
The Operator or the entity designated by him shall, after the proper settlement of the given complaint, invite the Consumer to take over the repaired Goods.
The right to exercise rights from defects in the Goods expires in the event of unprofessional installation or unprofessional commissioning of the Goods, as well as in unprofessional handling, ie especially when using the Goods in conditions that do not correspond to the parameters specified in the documentation for the Goods.Ochrana osobních údajů
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.praguegolfandgames.com/ochrana-osobnich-udaju
Using the E-shop
The Operator hereby grants the User a non-exclusive license to use the E-shop in the manner provided for in these Business Conditions.
The Operator has the right to change the E-shop, ie its technical solution and / or user interface.
The Operator has the right to limit or interrupt the functionality of the E-shop or access to it for the time strictly necessary for reasons of maintenance or repair of the E-shop or other reasons on the part of the Operator or a third party.
The user is obliged to comply with valid and effective legal regulations of the Czech Republic and the European Community when using the E-shop. The User is obliged to compensate all damages that would thus occur to the Operator or third parties in full.
In the event of a breach of these Business Conditions or the Purchase Agreement or valid and effective legal regulations, the Operator has the right to cancel the User Account.
Operator 's declaration
The Operator declares that the data records in the E-shop, as an electronic system, are reliable and are carried out systematically and sequentially and are protected against changes.
Due to a technical error in the E-shop, the purchase price may be displayed for the Goods, the amount of which does not roughly correspond to the usual price for such Goods on the market; in such a case, the Operator is not obliged to deliver the Goods at the displayed purchase price, contact the User and inform him of the actual purchase price of the Goods and the User has the right to decide whether to accept the Goods at the actual purchase price, and if not. at the beginning.
The User acknowledges that the photos of the Goods in the E-shop may be illustrative or may cause a distorting impression due to their conversion into display in the User's technical device, therefore the User is always obliged to get acquainted with the full description of the Goods and contact the Operator in case of doubt. .
Contact details of the Operator for communication with the User are listed in the user interface of the E-shop in the Contact section.Electronic records of sales
According to the Act on the Registration of Sales, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer and at the same time is obliged to register the received sales with the tax administrator online; in the event of a technical failure, within 48 hours at the latest.
The User will receive an invoice containing mandatory data and a receipt pursuant to Act No. 112/2016 Coll., On the registration of sales, in the form of a link to download these documents or as an e-mail attachment. The buyer agrees to this.
More information is available on the following websites: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky

Applicable law
These Business Conditions, as well as the Purchase Agreement, are governed by the laws of the Czech Republic, in particular the Civil Code.
Efficiency
These Terms and Conditions shall enter into force on 8 October 2020.

things to do prague, fun in prague, prague weekend, october in prague, escape game prague, escape room prague, prague escape room, prague escape game

bottom of page